Székhely: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9. Telephely: 6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 3. (postacím) Tel.: +36 30 963 9322 +36 30 329 4400 E-mail:info@novalak.com

Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen weboldal (továbbiakban: Weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője, továbbá a
Weboldalon található, illetve azon keresztül megadott adatok kezelője a NOVALAK Kft. (1191 Budapest, Hamvas utca 7-9 továbbiakban: Adatkezelő).
Adatkezelő a Weboldalt látogató, Adatkezelővel bármi módon kapcsolatba kerülő,
továbbá a kapcsolatfelvételt követően esetlegesen megbízási, szolgáltatási, illetve
bármely        egyéb        jogviszonyt        (továbbiakban:           Jogviszony)        létesítő        személy

(továbbiakban: Ügyfél) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) nyújt tájékoztatást.

Tájékoztató kiterjed az adatok kezelésével kapcsolatos tényekre, az adatkezelések céljára, jogalapjára, időtartamára, a személyes adatok megismerésére jogosultak körére, illetve adatfeldolgozásra. Jelen Tájékoztató kiterjed továbbá az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Adatkezelő kiemeli, hogy a kezelt adatokat biztonságosan tárolja, továbbá Ügyfél számára annak kérése esetén felvilágosítást ad a tárolt adatokról és Ügyfél az adatok törlését bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül kérheti Adatkezelőtől.

 

Az adatok kezelője a NOVALAK  Kft.

Székhelye: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9

Cgj: 01-09-170498

Képviseli: Nádasdy Attila

E-mail címe: info@novalak.com

Telefonszáma:+36-30-9639-322

Adatvédelmi tisztviselő: Nádasdy Attila


Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen Szabályzatot.     

 

1.)    TÁRHELY

A      weboldal tárhelyét, szerverét INTEGRITY Kft

szolgáltatja: 

Székhely:8000 Székesfehérvár, Gyetvai utca 6.

Host: www.integrity.hu

Elérhetőség: office@integrity.hu

Adatvédelmi tájékoztatója: https://integrity.hu/adatvedelem/
 

Adatkezelő a tárhelyszolgáltató és az általa kezelt szerver vonatkozásában a felelősségét kizárja.

2.) KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA

Weboldalon Adatkezelő üzleti tevékenysége körébe tartozó ajánlatok érhetők el, illetve lehetőség van ajánlatkérésre, szolgáltatások megrendelésre. Az adatkezelés célja összhangban a fentiekkel, az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az Adatkezelő és Ügyfél között esetlegesen létrejövő egy vagy több szerződés megkötése, teljesítése. Adatkezelő   gondoskodik   az   adatok   biztonságos   tárolásáról,   illetve   azok   szükséges időtartamig való biztonságos megőrzéséről.

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatok Weboldalon való megadása önkéntes. A Regisztrációt nem igénylő szolgáltatások igénybe vétele esetén a böngészéssel, mint ráutaló magatartással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el Adatkezelő Felhasználási Feltételeit, hozzájárul adatai kezeléséhez, valamint azok Adatkezelő által történő statisztikai célú felhasználásához. Adatkezelő fenntartja a jogot a Felhasználási Feltételeinek egyoldalú módosítására, amelyről nem köteles Ügyfelet értesíteni.

Weboldal működése során minden, a rendelkezésére álló módon és eszközzel védi Ügyfelei jogait, így különösen, de nem kizárólagosan a személyes adatok védelméhez való jogát, betartja a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit. Ügyfél által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, amelyhez az Ügyfél hozzájárulását adta, illetve ami az Adatkezelő és Ügyfél között esetlegesen létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, továbbá Adatkezelő számára jogszabály által előírt kötelezettség. Illetéktelen harmadik személynek Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait semmilyen körülmények között nem adja át, vagy nem teszi elérhetővé.

 

3.) Cookies (SÜTIK)

Amennyiben Ügyfél az Adatkezelő által más honlapokon megjelenített hirdetésre kattintva jut el a www.novalak.com honlap valamely oldalára, bizonyos esetekben az Adatkezelő kisméretű, adatfájlt (cookie-t) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie elhelyezésének célja az, hogy az Adatkezelő mérni tudja online hirdetéseinek hatékonyságát.

Az Adatkezelő a cookie-ban tárolt adatokat harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé. Az Ügyfél a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, hogy az Adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és az elhelyezést le is tilthatja. A cookie-kat a rendszer maximum 90 napig tárolja, utána automatikusan törlődnek. A cookie-k az Ügyfél számítógépének működését és biztonságát semmilyen szempontból nem befolyásolják, nem veszélyeztetik.

Ügyfélnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Ügyféltől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

4.) Közösségi oldalak

Adatkezelő Facebook oldalt üzemeltet, amelynek célja a Facebook oldalon a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a Facebook oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook-on valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a Facebook szabályozása vonatkozik. E körben Adatkezelő kizárja felelősségét.

5.) Jogi nyilatkozat

Weboldal adatkezelési alapelvei különösen, de nem kizárólagosan az alábbi hatályos adatvédelmi jogszabályokkal van összhangban:

•       A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

•       A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 95/46/EK valamint hatályba lépő irányelve 2016/680/EK rendelet;

•       Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ;

•       A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény ;

•       Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény,

•       Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

•        

Jelen v1.0. verziószámú Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.